Ważne!Important!

Administracja Osiedla Studenckiego rozpoczęła akcję usuwania porzuconych wraków/rowerów.
W związku z tym wszystkie rowery, które nie są zaparkowane w wyznaczonym do tego miejscu, zostaną usunięte zgodnie z §5 ust. 6 Regulaminu Domów Studenckich. Ponadto wraki rowerowe, których stan techniczny uniemożliwia ich użytkowanie lub wskazuje na długotrwałe nieużywanie, a zajmują jedynie miejsce w stojakach i wiatach rowerowych również zostaną usunięte. Proponujemy, aby właściciele rowerów oznaczyli swoje rowery (małe karteczki), z opisem numer DS i numer pokoju, co zapobiegnie przyszłym problemom.
Termin usunięcia przez Administrację Osiedla Studenckiego rowerów/wraków upływa 15 lutego 2024 r.

 
 
 
 
The administration of PUT Campus have started an action to remove abandoned wrecks/bicycles.
 
All bicycles not parked in the designated place will be removed in accordance with §5 section 6 of the PUT Campus Rules and Regulations. All bicycle wrecks whose technical condition prevents use or indicates long-term disuse and takes up space in bicycle racks and shelters will also be removed. We suggest that bike owners mark their bike (small pieces of paper) with their DS number and room number to prevent future problems.
 
The deadline for removing bicycles/wrecks by the Student Housing Authority is February 15, 2024.