Uwaga!!! Osoby chcące zarejestrować się w systemie eAkademik/Caution!!! People who want to register in the eAkademik system

1. Osoby chcące zarejestrować się w systemie/złożyć wniosek muszą wejść na stronę https://eakademik.put.poznan.pl (Rysunek 1)/. Persons wishing to register in the system / submit an application must visit the website https://eakademik.put.poznan.pl (Figure 1)

2. Na stronie wybierają przycisk "Przejdź dalej" widniejący pod napisem "Chcesz złożyć wniosek o miejsce w akademiku?" (Rysunek 2)/ On the website, select the "Continue" button under the words "Do you want to apply for a place in the dormitory?" (Figure 2)

3. Akceptują RODO oraz regulamin, następnie klikając "Kontynuuj". (Rysunek 3). / They accept the GDPR and the regulations, then click "Continue". (Figure 3)

4. W przypadku osób nie będących obecnie studentami PP, w tym oknie wybieramy "NIE"./ In the case of people who are not currently PUT students, select "NOPE" in this window.

5. Na widocznej stronie/formularzu rejestracyjnym należy wypełnić wszystkie pola (wyjątkiem nieobowiązkowym jest pole "Uwagi"). Zakończyć należy klikając u dołu strony "Złóż wniosek". (Rysunek 4) /  On the visible page / registration form, fill in all the fields (the "Comments" field is an optional exception). Finish by clicking "Submit Application" at the bottom of the page. (Figure 4)

6. Pojawi się okno z zadaniami do wykonania (przykład powyżej), po to by zidentyfikować, czy formularz został wypełniony przez człowieka, czy przez automat np. napisany przez dowcipkującego studenta. Po jego wykonaniu i kliknięciu "Zweryfikuj". (Rysunek 5)/ A window will appear with the tasks to be performed (example above) to identify whether the form was filled in by a human or by a machine, eg written by a joking student. After its execution and clicking "Verify". (Figure 5)

7. Poprawnie złożony wniosek zasygnalizowany jest takim komunikatem. (Rysunek 6)/. A correctly submitted application is signaled with such a message. (Figure 6)

Załączniki: